Правно известување од Bosch Group (Bosch)

(c) Авторско право

Сите права задржани. Текстовите, сликите, графичките елементи, звукот, анимациите, видео-записите и нивниот изглед на интернет страниците на Bosch се заштитени со авторско право и други права. Содржината на овие интернет страници не смее да се копира, објавува, изменува, ниту да се разоткрива на трети лица за комерцијални цели. Некои интернет страници на Bosch, исто така, вклучуваат материјал од слики кој е заштитен со авторски права од страна на трети лица.

Права на трговски марки и лиценцни права

Освен ако не е наведено поинаку, сите трговски марки на интернет страниците на Bosch се регистрирани трговски марки. Тоа особено се однесува на ознаки, плочки со имиња, лого-знаци и симболи на Bosch. Ознаките и дизајнерските елементи кои се користат на нашите интернет страници се интелектуална сопственост на BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje.

Интелектуалната сопственост на интернет страниците на Bosch, како што се шеми, трговски марки и авторски права, е заштитена. Оваа интернет страница не дава дозвола за користење на интелектуалната сопственост на Bosch Group (Bosch) или трети лица.

Одрекување од одговорност

Оваа страница е дизајнирана со максимална прецизност. Точноста и прецизноста на информациите наведени во страницата, сепак, не може да се гарантираат. Ние не преземаме никаква одговорност за штети кои произлегуваат директно или индиректно од употребата на оваа страница, освен ако предметната штета не е предизвикана поради намерно непрописно однесување или небрежност од страна на Bosch.

Разрешувањето спорови преку интернет се извршува во согласност со одредбите од чл. 14, дел 1 од Регулативата за разрешување спорови преку интернет (Регулатива SRS); Европската комисија овозможува платформа за разрешување конфликти преку интернет до која може да се пристапи преку http://ec.europa.eu/consumers/odr/.